Integritetspolicy

Ladda ner Integritetspolicy 220617 i PDF format

1. Personuppgiftsansvarig

Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning (SMDF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss via e – post på kontakt@smdf.se

2. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

• När du anmäler dig till vårt symposium som vi arrangerar vartannat år samlar vi information om organisation, namn, mobilnummer, e – post, roll, titel och avdelning.

• Anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi information om namn och kontaktuppgifter.

• När du ger en gåva samlar vi information om namn, kontaktuppgifter och debiteringsuppgifter.
Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att bjuda in till aktiviteter och när du medverkar vid event samt för att delge information när vi berättar om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon samt för uppföljning och utveckling av SMDFs verksamhet. Vi kompletterar även personuppgifterna med information för att säkerställa att vi riktar relevant kommunikation till relevant person.

4. Vem tar del av dina personuppgifter?

SMDF kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för SMDF, t ex administrationstjänster, IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då SMDF som är ansvarig för behandlingen.

I samband med att ni anmäler er till SMDFs aktiviteter kan era personuppgifter bli synliga för andra medlemmar på tex deltagarlistor och hanteras av den person eller aktör som arrangerar aktiviteten. Vid fotografering i samband med aktiviteter för publicering på webb, sociala medier kan särskilt samtycke begäras in av föreningen.

5. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och SMDF kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

6.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av SMDFs verksamhet sker för att uppfylla SMDFs berättigade intressen. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

•Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

•Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.

•Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av
personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.

•Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.

•Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 6.3 ovan.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

6.5 Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med SMDFs behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på www.smdf.se. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan SMDF också komma att informera om ändringarna via t ex e-post.

9. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss via e – post på kontakt@smdf.se

Vår postadress är:

Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning (SMDF)
c/o Jan-Olof Djärv
Ryttartorpsvägen 11
194 53 Upplands Väsby