2009

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten under 2009.
Övrig kontakt har skett per telefon, e-post och informella överläggningar.

Beträffande insamlingsverksamhet inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar och företag. Innevarande år har 166.000:75 kr influtit varav 67.156:75 kr utgör resterande belopp utav de 100.000 kronor som stiftelsen erhöll från NHR 2008. Pengarna har avsatts på ett särskilt konto och öronmärkts för vistelser på Valjeviken.

Styrelsen beslutade att utnyttja teckningsrätterna i samband med SEB:s nyemission.

Stiftelsen har tidigare beslutat att finansiera ett nationellt register över pojkar med Duchenne – och Beckers Muskel Dystrofi i syfte att underlätta samordning av insatser och forskning såväl nationellt som internationellt. I år har stiftelsen gjort en första utbetalning om 100.000 kronor.

Stiftelsen har lämnat bidrag åt neuromuskulära enheten i Linköping att besöka Sprin Padua Muscle days mellan den 26-28 april 2008.

Stiftelsen har bekostat resekostnaderna för styrelseledamoten Ricky Andreis och Ulrik Härenstens besök av Action Duchennes internationella konferens i London i oktober 2009.

Styrelsen arbetar för fullt med planeringen inför symposiet den 23-24 april 2010.

Stiftelsen har även under året haft telefonkontakter med föräldrar, patienter och personal från habiliteringar och andra för råd, stöd och kontakter.

Stiftelsens hemsida är mycket välbesökt och nyhetsbrev sändes ut med jämna mellanrum.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras utan kostnader för Stiftelsen.