Forskningsfond

Insamlingsstiftelsen för MuskelDystrofiforskning

Bidrag från SMDF:s forskningsfond

Insamlingsstiftelsen för MuskelDystrofiforskning (SMDF) är en stiftelse med ändamålet att stödja forskning om Duchennes och Beckers muskeldystrofi. Bidrag delas ut till såväl prekliniska projekt som kliniska projekt riktade mot förbättring av funktion och delaktighet för personer nämnda ovan.

Bidrag som delas ut kan antingen ha formen av stipendium eller som projektanslag som administreras av arbetsgivaren. Den totala summan som delas ut vid detta tillfälle är av storleksordningen 200 000 kr.

Vid urvalsprocessen sker en bedömning utifrån följande kriterier:
1. Forskningens nytta för patientgruppen
2. Projektet ska vara etiskt godtagbart
3. Relevans av forskningens syfte och frågeställningar
4. Forskarens/forskarnas kompetens med avseende på den föreslagna studien
5. Relevant metodik

Kriterierna 1 och 2 ska vara besvarade med Ja för att vidare bedömning ska ske.

En förutsättning för bidrag är att den som erhåller bidraget, vid lämpligt tillfälle under projektets gång, lämnar en skriftlig redogörelse av projektets resultat. Detta kan också komma att publiceras på Smdf:s hemsida och i vissa fall också redovisas i samband med Smdf.s symposier.

Sista ansökningsdag är den 20 juni 2018. Ansökan ska göras i ansökningsblanketten nedan.

Ansökningsblankett Smdf 2018-ifyllbar (003)