Integritetspolicy

SMDFs integritetspolicy

(SMDFs integritetspolicy 180521)

Inledning 

Vi är måna om att du ska känna dig säker i dina kontakter med oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur SMDF hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 (ofta kallad GDPR) ställer på SMDF som personuppgiftsansvarig.
 

SMDFs insamling av personuppgifter 

SMDFs uppgift är att är att stödja forskning och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi. SMDF får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vår relation till våra givare, enstaka som regelbunden, är därför betydelsefull för att vi ska kunna uppfylla vår uppgift.

Om du till exempel anmäler dig till vårt nyhetsbrev, skänker en gåva till oss, ansöker om forskningsanslag eller skickar e-post till något av våra konton så kan SMDF komma att samla in dina personuppgifter.

Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata SMDFs rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Information om SMDFs behandling av personuppgifter

För att vår information om hur vi bearbetar just dina personuppgifter ska vara så tydlig och klar som möjligt, har vi valt inte lämna alltför detaljerad information i denna policy. Istället ska information alltid lämnas i så nära anslutning till insamlingen som möjligt.

Uppdaterad information om behandling av personuppgifter ska alltid finnas publicerad på vår webbplats.

Informationen riktade till dig som registrerad ska alltid minst förklara ändamålen med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen, vilka uppgifter som det handlar om och hur länge uppgifterna kommer att sparas.

När ditt samtycke krävs för en behandling ska SMDF alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke.

Om du upplever att du inte har fått tillräcklig information om behandlingen av dina personuppgifter, mejla oss på info@smdf.se

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

SMDF kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Personuppgifter kan lämnas ut till bolag som ska behandla dem för SMDFs räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet som IT-leverantörer eller leveranstjänster. Det är dock alltid SMDF som ansvarar för behandlingen och bolagen får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som SMDF har instruerat dem om.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som exempelvis Skattemyndigheten; (b) tillvarata SMDFs rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

SMDF strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. SMDF vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till information

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som SMDF behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag).

Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till:

SMDF
c/o Advokatfirma Sven Jernryd AB

Box 1163

221 05 LUND

Rättelser, begränsningar och radering

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade.

I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel radera personuppgifter efter begäran. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Rätt till dataportabilitet

Under Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut och överföra sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

SMDF gör en bedömning om det finns en rätt till dataportabilitet från fall till fall.

 
Återkalla ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke.

För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta oss via info@smdf.se

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskydds-förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) tillsynsmyndighet.

 
Behandling av barns personuppgifter

SMDF samlar inte avsiktligt in personuppgifter från omyndiga. SMDF rekommenderar vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 års ålder som har lämnat personuppgifter till SMDF, kan du kontakta oss via info@smdf.se om du vill få information om eller rättelse eller radering av personuppgifterna.

 

Säkerhetsåtgärder

SMDF vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dataskyddsfrågor ska alltid vara en naturlig del i SMDFs upphandlingar av ny teknik eller funktioner och utveckling av tjänster.

 
Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, och dessa länkar är endast för informationssyfte. Enär SMDF saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar SMDF inte heller för innehållet. SMDF ansvarar inte heller för skador och förluster som skulle kunna uppstå vid utnyttjandet av dessa länkar.

Förändringar av integritetspolicy

Om denna integritetspolicy ändras kommer SMDF att publicera den justerade integritetspolicyn på www.SMDF.se med information om när ändringarna träder ikraft.

Om SMDF genomför några betydande förändringar i integritetspolicyn kan SMDF också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på www.SMDF.se.

Har du synpunkter eller frågor angående denna policy hör av dig till:

SMDF
c/o Advokatfirma Sven Jernryd AB

Box 1163

221 05 LUND

info@smdf.se